Uw browser versie is niet langer ondersteund door Stichting tegen Kanker!

Om Stichting tegen Kanker en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

UPDATE

Levensloop Grants 2020:

 

 • Indienen van projecten van 3/02 t.e.m. 21/09/2020 - 13u.

 

 

Reglement 2020 - NEW

 

Levenslopen in uw buurt

 

Uw Regiocoördinator.

 

 

 

Laureaten Levensloop Grants

 

 • Project evaluatie
Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Privacygegevens

*Gegevensbeschermingbeleid in het kader van de financiering van projecten die door Stichting tegen Kanker worden gesteund ("Grants").

De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») die onder dit Gegevensbeschermingsbeleid vallen, zijn onderworpen aan de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de Verwerking 

Stichting tegen Kanker (Stichting van Openbaar Nut), Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 873.268.432 – RPR Brussel.

(Hierna genoemd “Stichting Tegen Kanker” of “wij”)

Tot wie is dit Gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen

die de financiering van een project aanvragen of verkregen hebben (hoofdaanvrager, medeaanvrager, eventuele teamleden, projectpromotor, juryleden (zoals, maar niet beperkt tot, wetenschappelijke adviseurs, medisch personeel gespecialiseerd  in oncologie, etc.). 

De verwerking van persoonsgegevens die u ons in een andere context verstrekt (bv. omdat u ons een schenking doet of deelneemt aan onze activiteiten), is onderworpen aan een ander, specifiek gegevensbeschermingsbeleid dat u kan raadplegen op onze website of op het moment dat uw gegevens worden ingezameld.

Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij verschillende categorieën van gegevens verwerken. Over het algemeen betreft het volgende gegevens:

Contactgegevens

 • Naam, voornaam, taal, geboortedatum
 • Professioneel E-mailadres
 • Privé of professioneel postadres
 • Professioneel telefoonnummer (vast of mobiel)
 • Beroep en functie
 • Bibliografische gegevens (als u financiering aanvraagt voor een wetenschappelijk onderzoeksproject)
 • CV of andere informatie met betrekking tot uw kwalificaties/specialisaties
 • Informatie over uw organisatie/bedrijf: naam, rechtsvorm, postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres, BTW- en ondernemingsnummer, wettelijke vertegenwoordiger, ziekenhuisnetwerk (indien van toepassing).
 • Bankgegevens
 • Foto('s)

Informatie over het financieringsdossier van een project:

 • Informatie over het project waarvoor financiering wordt aangevraagd (titel, samenvatting, duur en aangevraagd financieringsbedrag)
 • Samenwerkingsverbanden met een ziekenhuisnetwerk of andere publieke of private samenwerkingsverbanden
 • Indien het project is geselecteerd en moet worden voorgelegd aan de jury:  volledige informatie over het project.
 • Indien het project uitverkoren is: inhoud van de financieringsovereenkomst, bankgegevens, informatie over het beheer en de uitvoering van het project.

Door de aanvrager verstrekte informatie met betrekking tot andere personen die bij het project betrokken zijn,

 • Contactgegevens zoals hierboven omschreven en met betrekking tot mogelijke co-hoofdaanvrager, medeaanvragers, promotor/co-promotor
 • Contactgegevens zoals hierboven omschreven en met betrekking tot mogelijke professionele coaches (voor andere projecten dan wetenschappelijke onderzoeksprojecten).

Specifieke informatie over de leden van de jury/ wetenschappelijke raad etc.

 • Informatie met betrekking tot het (de) aan u toegewezen dossier(s)
 • Documenten met betrekking tot uw status (vb. vertrouwelijkheidsovereenkomst)

Informatie afkomstig van derden

Wij kunnen uw gegevens verzamelen of aanvullen met informatie afkomstig van derden, met name informatie afkomstig via de website van uw organisatie, bedrijvengidsen, etc.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgronden

Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6a van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Om uw vragen te beantwoorden

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst (rechtsgrond: artikel 6b van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Voor de beoordeling, toewijzing, beheer en uitvoering van projectfinancieringsaanvragen.
 • Voor de doorgave van uw gegevens aan internationale referees buiten de Europese Unie (overeenkomstig artikel 49 ter van het Privacyreglement)(overeenkomstig artikel 49 b van de Privacywetgeving), indien u financiering voor een wetenschappelijk project aanvraagt en uw project de voorselectie heeft gehaald.

Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, in het kader van onze activiteiten als Stichting van Openbaar Nut, of in het kader van onze marketingactiviteiten (wettelijke basis: artikel 6f van de privacywetgeving), verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om u later opnieuw te contacteren voor nieuwe projecten en/of om u te informeren over onze missie als Stichting van Openbaar Nut.
 • Om u te vragen om onze activiteiten te promoten bij de personen naar wie onze missie van Stichting van Openbaar nut zich richt (medisch of wetenschappelijk personeel dat geïnteresseerd kan zijn in onze financiële ondersteuning van projecten of projecten ontwikkelt die mogelijk in aanmerking komen voor financieringssaanvragen).
 • Om u te vragen een bezoek aan uw laboratorium en andere mogelijke evenementen te organiseren.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c van de privacywetgeving:) wanneer wij met u een overeenkomst hebben afgesloten

In het kader van de toekenning van financiële steun zijn wij onderworpen aan wettelijke verplichtingen die de verwerking en/of overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan bij wet bepaalde administraties of instellingen opleggen.

Doorgave van uw gegevens aan derden

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers in het kader van de diensten die zij voor ons verlenen (bijv onze IT-dienstverlener etc.).

In dit geval mogen deze bedrijven uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die wij hen geven, in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid. Zij zijn onderworpen aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichitngen met betrekking tot uw gegevens. In geen geval worden zij eigenaar van uw gegevens.

Onze huidige IT- dienstverlener is gevestigd in Groot-Britannië, dwz buiten de Europese Unie. Wij garanderen alle maatregelen te hebben genomen die in dit opzicht door de privacywetgeving worden vereist om uw gegevens te beschermen.

Als u een aanvraag indient voor finaciering van een wetenschappelijk project en uw project heeft de voorselectie gehaald, zal uw aanvraag (samen met uw gegevens en die van uw medeaanvragers, promotoren, co-promoteren) naar juryleden (de zogenaamde ‘internationale referees’) buiten de Europese Unie gestuurd worden.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw contactgegevens zolang u de functie uitvoert waarvoor u in onze database bent geregistreerd, tenzij u ons vraagt om niet langer door onze diensten gecontacteerd te worden.

In het kader van een contractuele relatie worden gegevens met betrekking tot de uitvoering van het contract tot 10 jaar na afloop van het contract bewaard.

Foto's/films worden gedurende 5 jaar na afloop van het contract bewaard.

Beveiliging van uw gegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn,

met name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen.

Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot uw gegevens moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen

Uw recht op toegang en verbetering

Conform de bepalingen van de privacywetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u ons toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.

Uw recht op verzet

U hebt te allen tijde en zonder opgave van reden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, d.w.z. om ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor verwerkingen uitgevoerd basis van ons gerechtvaardigd belang en onder de bij wet bepaalde voorwaarden.

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet (voor meer informatie zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger).

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: [email protected]

In overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving wordt uw aanvraag behandeld binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het moment waarover wij over alle nodige informatie beschikken om uw aanvraag te verwerken. Als uw aanvraag complex is, kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd, in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per E-mail gericht aan [email protected].